Projekt na PIĄTKĘ

Ruszyło głosowanie w tegorocznym budżecie obywatelskim miasta Leszna. Nasz klub gorąco wspiera projekt nr 5 czyli budowę boisk przy ZSRB w Lesznie gdzie ma funkcjonować klasa piłkarska KP Polonia 1912 Leszno.

Liczymy, że podobnie jak w ubiegłym roku wesprzecie nasze działania i wspólnie pokażemy jak wielką siłą jesteśmy  Wypełnione karty na projekt nr 5.️

Prosimy przekazywać trenerom lub kierownikowi Władkowi Woźnemu w Zaborowie.

https://leszno.pl/…/Zalacznik_do_Zarzadzenia_-_Karta_do_glo…

Kto może głosować?
– Pełnoletnia osoba, która jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Leszna.

Na czym należy głosować?
– Tylko na Karcie do głosowania, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna.

Co musi zawierać Karta do głosowania, by została uznana na ważną?
– Własne imię, nazwisko, numer PESEL, data wypełnienia, czytelny podpis, nr wybranego projektu.

Proste zasady głosowania:
– Każda osoba ma prawo do oddania tylko jednego głosu – głos ważny,
– Głosowanie na kilka projektów przez jedną osobę – głosy nieważne,
– Głosowanie kilkukrotnie na ten sam projekt – ważny tylko jeden głos.

Gdzie dostępna jest Karta do głosowania?
– W Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15 w Lesznie oraz na stronie internetowej pod adresem www.budzetobywatelski.leszno.pl i bip.leszno.pl (UWAGA – do pobrania u dołu strony)

Gdzie i w jakie sposób należy dostarczyć wypełnioną Kartę do głosowania?
– osobiście – włożyć wypełnioną kartę do głosowania do urny zlokalizowanej przy Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta Leszna przy ulicy Kazimierza Karasia 15 w Lesznie, lub
– listownie – w zamkniętej kopercie na adres Urzędu Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul Kazimierza Karasia 15 z dopiskiem na kopercie „Budżet obywatelski 2018” (liczy się data stempla pocztowego).
– trenerom lub kierownikowi Władkowi Woźnemu w Zaborowie.